Finansowanie

Business Link Lublin

Fundusz zalążkowy (seed capital) – dokapitalizowanie z funduszu zalążkowego AIP Seed Capital. Model inwestycyjny to: 100 tys. za 15% udziałów w nowopowstałej spółce. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. (procent udziałów do negocjacji).

szczegółowe informacje:  tel. 81 475 40 00  e-mail: lublin@blpoland.com

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

Fundusz zalążkowy (seed capital)

szczegółowe informacje: Jerzy Szyndler, tel. 728 336 589, e-mail: jerzy.szyndler@gmail.com

 

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Fundusz Pożyczkowy

Maksymalna wysokość pożyczki, o jaką można się ubiegać w Funduszu Pożyczkowym

to kwota 120 000 zł. Aktualne oprocentowanie pożyczek jest preferencyjne i kształtuje się w przedziale od 1,08% do 6,16% w zależności od ogólnej oceny wniosku, rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i stopnia wniesionych zabezpieczeń.

Dla firm, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy Fundusz oferuje pożyczkę BIZNES START. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy przygotowano ofertę pożyczki BIZNES PLUS.

szczegółowe informacje: Agnieszka Czarnobil, tel. 81 47 00 908,

e-mail: a.czarnobil@fpcp.org.pl

Poręczenia kredytów bankowych

Maksymalna kwota udzielanego poręczenia wynosi 400 tys. PLN, przy czym nie może ona przekraczać 80% wartości poręczanego kredytu, bez odsetek. Poręczenie jest terminowe – maksymalnie do 60 miesięcy i co do zasady udzielane jest na okres zgodny z okresem spłaty kredytu/pożyczki wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.

szczegółowe informacje: Katarzyna Malesza- Dzido, tel. 81 470 09 00,

e-mail: k.dzido@fpcp.org.pl

 

Lubelska Fundacja Rozwoju

Business Angels (Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu) – dostęp do rynku prywatnych inwestorów kapitałowych , wsparcie w tzw. gotowości inwestycyjnej projektodawców (konsultacje robocze z personelem Sieci i prezentacje projektów przed inwestorami (Wieczorowa Akademia Inwestora) odpłatnie: szkolenia z zakresu tzw. gotowości inwestycyjnej, obsługa w zakresie umowy spółki, ekspertyzy, analizy, wycen;

szczegółowe informacje: Cezary Pasternak, tel.669 200 929; e-mail: lfr@wsab.org.pl; platforma rejestracji projektów: www.wsab.org.pl

fundusz pożyczkowy

kwota pożyczki: od 5.000 zł do 120.000 zł; okres finansowania: do 5 lat; oprocentowanie: od 1,0% (oprocentowanie stałe); prowizja od udzielonej pożyczki: od 1%; prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak; wymagany wkład własny: 20% inwestycji netto; zabezpieczenie spłaty: weksel in blanco, pozostałe – ustalane indywidualnie z klientem; cel finansowania: finansowanie majątku trwałego (zakup maszyn, urządzeń, samochodów ciężarowych, nieruchomości) i obrotowego (zakup towarów, materiałów, finansowanie podatku VAT od inwestycji). Pożyczki preferencyjne udzielane w ramach pomocy de minimis, oprocentowane poniżej stawek rynkowych (aktualnie 1% w skali roku).

szczegółowe informacje: Dorota Pazik, tel: 81 528 43 24; e-mail: dorota.pazik@lfr.lublin.pl

 

poręczenia kredytów bankowych

Poręczenia udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. to: (spółka zależna Lubelskiej Fundacji Rozwoju);kwota poręczenia: od 15.000 zł do 1.500.000 zł; wartość poręczenia: max 70% kwoty kapitału kredytu; okres poręczenia: do 5 lat; opłata za udzielone poręczenie: ustalana indywidualnie, uzależniona od oceny finansowej i okresu obowiązywania poręczenia; prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak; zabezpieczenie: weksel in blanco; poręczenia dotyczą: kredytów inwestycyjnych (zakup maszyn, urządzeń, samochodów ciężarowych, nieruchomości) i kredytów obrotowych (zakup towarów, materiałów, finansowanie należności, finansowanie podatku VAT od inwestycji). Poręczenia preferencyjne udzielane w ramach pomocy de minimis – brak opłat za poręczenie preferencyjne.

szczegółowe informacje: Dorota Pazik, tel: 81 528 43 24; e-mail: dorota.pazik@lfr.lublin.pl

 

Netrix Group sp. z o.o. (Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych)

Optymalizacja finansowa przedsiębiorstwa

Optymalizacja finansowa przedsiębiorstwa to usługa polegająca na doradztwie oraz szkoleniach, których celem jest rozwój przedsiębiorstw dzięki poprawie zarządzania finansami w firmie. Optymalizacja obejmuje relację przychodów do kosztów. Składa się z audytu optymalizacyjnego oraz doradztwa we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień. Dzięki optymalizacji finansowej przedsiębiorstwa poprawią swoją efektywność i zwiększą konkurencyjność rynkową.

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Doradztwo przy pozyskiwaniu źródeł finansowania to możliwość uzyskania kompleksowo przygotowanych dokumentów aplikacyjnych o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie analizy profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie zagwarantować doradztwo w doborze odpowiedniej metody finansowania. Pomagamy
w przygotowaniu wniosków, biznesplanów oraz studiów wykonywalności. Monitorujemy również proces przygotowania aplikacji.

Usługa obejmuje pozyskiwanie funduszy z takich źródeł jak:

 • Fundusze Europejskie na poziomie krajowym:
  – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  – PO WER;
  – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  – PO IR;
  – Regionalne Programy Operacyjne – RPO;
  – Program Polska Wschodnia – PO PW;
  – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – PO PC;
 • Fundusze Europejskie na poziomie międzynarodowym – Horizon 2020 oraz COSME;
 • Fundusze Krajowe na działalność B+R – Bon na Innowacje, granty NCBR oraz NCN;
 • Kredyty komercyjne (bankowe) oraz pożyczki (w tym współfinansowane ze środków Europejskich);
 • Fundusze Venture Capital oraz Seed Capital.

szczegółowe informacje: e-mail: biuro@netrix.com.pl

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Fundusz Pożyczkowy

Pożyczki udzielane są w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”.

1). Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla osób bezrobotnych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, studentów ostatniego roku studiów): kwota pożyczki ok. 83.000 zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia); okres spłaty do 7 lat; oprocentowanie 0,44% (stałe), karencja spłaty kapitału do 12 miesięcy.

2). Pożyczka dla przedsiębiorców na stworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej: kwota pożyczki ok. 25.000 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia), okres spłaty pożyczki do 3 lat; oprocentowanie 0,44% (stałe).

Szczegółowe informacje: Sławomir Czerwiński (tel. 516 283 389) i Katarzyna Szulakowska (tel. 516 283 505), funduszpozyczkowy@fundacja.lublin.pl