Audyty

Netrix Group sp. z o.o. (Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych)

Audyt Innowacyjności

Audyt innowacji to ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach
z otoczeniem.

Audyt Projektów Unijnych

Celem audytu projektów unijnych jest weryfikacja, czy projekt przebiega zgodnie z umową oraz wnioskiem o jego dofinansowanie. Audyt wykonywany jest niezależnie od jednostki audytowanej.

Klienci uzyskują zapewnienie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane,
a realizowany projekt jest zgodny z umową oraz wnioskiem. Wydawana jest również specjalistyczna opinia w tym zakresie. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów związanych
z realizowanym projektem przeprowadzany jest audyt zewnętrzny, którego rezultatem jest uzyskanie podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych liczbowych i opisowych.

Audyt jednostki otrzymującej środki na działalność B+R

W nawiązaniu do art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185,poz. 1092), a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., konieczne jest poddanie się przez instytucje otrzymujące środki na podstawową działalność naukowo-badawczą obowiązkowemu, okresowemu audytowi zewnętrznemu instytucji, mającemu na celu sprawdzenie poprawności wydatkowania tychże środków.

Celem przeprowadzenia audytu jednostki, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

  • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych
    z prowadzoną działalnością;
  • poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
  • adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu
    w obszarze działalności objętym audytem;
  • prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.

szczegółowe informacje: e-mail: biuro@netrix.com.pl