Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 – CLUSTERS3

Informujemy, że w dniu 27 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie informacyjne  z interesariuszami polityki innowacyjności w regionie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów, w tym przedstawiciele Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Spotkanie dotyczyło projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jednym z prezentowanych był projekt „Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 – CLUSTERS3”. Celem projektu jest poprawa polityk klastrowych, będących w kompetencjach władz regionalnych. Projekt zakłada również wsparcie organizacji klastrowych w budowaniu efektywnej sieci współpracy, w przygotowaniu innowacyjnych projektów strategicznych, umożliwiających MŚP będących członkami klastrów łatwiejszy dostęp do globalnych łańcuchów wartości .

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zamierza aktywnie uczestniczyć w niniejszym projekcie,  aby jak najpełniej wykorzystać nadarzającą się okazję do zdobycia nowych doświadczeń, nabycia cennych kompetencji oraz realizacji swoich założeń rozwojowych.

Więcej informacji o spotkaniu:
http://www.rsi.lubelskie.pl/index.php/135-odbylo-sie-pierwsze-spotkanie-z-interesariuszami-polityki-innowacyjnosci-w-regionie